Enterprise Investors

Anwim działa na rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw płynnych. Działalność prowadzona jest na terytorium Polski.

Fundusz Enterprise Investors ma zgodę UOKiK na przejęcie Anwimu

Przedmiotem wezwania jest 2,75 mln walorów, w tym 703 tys. I jej podmioty zależne zajmują się głównie outsourcingiem procesów oraz prowadzą działalność na rynku usług HR i APT. Z dumą wspieramy inicjatywy, które kształtują najwyższe standardy biznesowe na poszczególnych rynkach regionu. Współtworzyliśmy najważniejsze organizacje sektora private equity w Polsce, Czechach, Rumunii, krajach południowo-wschodniej Europy i na Słowacji – i do dziś jesteśmy członkiem tych organizacji.

Enterprise Investors kończy inwestycję w JNT Group

Sukces, który osiągamy, łącząc efektywność inwestycyjną z pozytywnym wpływem na lokalne społeczności, zaskarbił nam powszechny szacunek i zaufanie. Nasze inwestycje przyczyniły się do stworzenia tysięcy miejsc pracy, a nasze spółki obsługują miliony klientów z wielu branż. W efekcie działalność EI ma znaczący wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Mając to względzie, podjęliśmy decyzję o nieangażowaniu się w przedsięwzięcia szkodliwe dla lokalnych i globalnych społeczności, środowiska czy gospodarki. Systematycznie rozwijamy swoje podejście do kwestii ESG (environmental, social and governance), które są integralnym elementem wszystkich naszych działań.

Kłody pod nogami polskich mebli

Nasz zespół inwestycyjny buduje bezpośrednie relacje z zarządami spółek portfelowych i zapewnia merytoryczne wsparcie poprzez rady nadzorcze. Przyczyniamy się do trwałych zmian, ukierunkowanych na przygotowanie przedsiębiorstw do rozwoju – również poza naszym horyzontem inwestycyjnym. Zakończyliśmy inwestycje w 139 spółkach. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE).

Enterprise Investors zainwestuje w rozwój Modular System

W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 27 Wezwania. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 15 Wezwania. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 14 Wezwania. Akcje Imienne zostaną nabyte po cenie 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną („Cena w Wezwaniu za Akcje Imienne”), z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy Wzywający oraz Pragma Inkaso S.A. Postanowili, że cena nabycia za Akcje Imienne należące do Pragma Inkaso S.A.

Najpopularniejsze z 14 dni

Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Podpisując formularz zapisów osoba zapisująca się na sprzedaż składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 31 Wezwania.

Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga

Rozwiązanie to daje również możliwość znacznej prefabrykacji. Działa na rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw płynnych. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Jak długo to potrwa aby nauczyć się handlu na rynku Forex Osoby posiadające Akcje Imienne powinny w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z BM PKO BP w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie, właściwej dla Akcji Imiennych.

  1. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, wymagane informacje są zawarte w pkt 12 Wezwania.
  2. Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem złożenia w ramach Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt 6 niniejszego Wezwania.
  3. Podmiotem nabywającym wszystkie Akcje objęte Wezwaniem jest wyłącznie Wzywający.
  4. Enterprise Investors działa od 1990 roku.
  5. Zamiar koncentracji będący przedmiotem zgłoszenia polega na przejęciu przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu wspólnej kontroli nad Anwim S.A.
  6. Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności.

Stworzyliśmy dotychczas dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować ponad 2.3 mld EUR w 155 firm z Polski i regionu i zakończyły inwestycje w 139 spółkach. Polish Enterprise Funds SCA należy do grupy funduszy („Fundusze”), którym doradza Enterprise Investors Corporation. Głównym celem Funduszy jest prowadzenie działalności inwestycyjnej – nabywanie lub obejmowanie i sprzedaż bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów spółek. Przedmiot działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej Funduszy jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu. W związku z powyższym, na podstawie Umowy z Akcjonariuszami zawartej w dniu 26 listopada 2020 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 26 listopada 2020 r. Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRAGMAGO S.A. Z siedzibą w Katowicach („Wezwanie”), działając na podstawie § 7 ust.

(„Umowa Akcjonariuszy”) pomiędzy Wzywającym, Pragma Inkaso S.A., Guardian Investment sp. Z o.o., oraz panem Tomaszem Boduszkiem po dacie rozliczenia niniejszego Wezwania Wzywający zapewnił sobie możliwość zawarcia z pozostałymi stronami Umowy Akcjonariuszy porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. Wzywający jest spółką kontrolowaną przez fundusz, któremu doradza Enteprise Investors Corporation („Enterprise Investors”). Enterprise Investors jest najstarszą oraz jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki.

3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące wszystkich Akcji za cenę nie niższą niż Cena Akcji oferowana przez Wzywającego w Wezwaniu. Zapłata za Akcje Imienne dokonana zostanie w odpowiednim dniu rozliczenia transakcji wskazanym w pkt 11 powyżej. Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje. Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej z zastrzeżeniem, że Pragma Inkaso S.A. Jako akcjonariusz Spółki posiadający powyżej 5% wszystkich Akcji wyraził na rzecz Wzywającego pisemną zgodę stosownie do art. 79 ust.

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 16 grudnia 2020 do 29 stycznia 2021 r. „Za rozwój spółki Modular System odpowiadają Paweł Brudnicki i Mariusz Brudnicki, twórcy jej sukcesu. Jesteśmy przekonani, że ich przedsiębiorcze podejście, rozległa wiedza sektorowa oraz wieloletnie doświadczenie pozwolą nam wspólnie wykorzystać sprzyjające trendy w branży budowlanej oraz korzystne warunki makroekonomiczne” – powiedział Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję. „W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu popularności technologii kontenerowych i modułowych i utrzymania silnego popytu na tego typu budynki o konstrukcji stalowej. Jesteśmy przekonani, że Modular System nie tylko umocni swoją pozycję w Polsce, ale powalczy o miano regionalnego championa.” – dodał. Produkty Modular System charakteryzuje solidność, szerokie zastosowanie funkcyjne i sektorowe oraz korzystny stosunek ceny do jakości.

4 Ustawy, aby Cena Akcji należących do Pragma Inkaso S.A. Była niższa od minimalnej ceny ustalonej na podstawie art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy oraz niższa Silvio Berlusconi ujawnia nową 30-letnią dziewczynę po wielomilionowym rozstaniu z partnerem od Ceny w Wezwaniu. Z zastrzeżeniem Ceny w Wezwaniu za Akcje Imienne oraz Ceny w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela oferowanej Pragma Inkaso S.A.

4 Rozporządzenia, nie później niż 7 dni przed datą zakończenia skróconego terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania została wskazana w pkt 5 powyżej. Obowiązek przedstawienia świadectwa depozytowego dla danych Akcji nie dotyczy sytuacji, gdy firma inwestycyjna, w której składany jest zapis prowadzi rachunek inwestycyjny dla danych Akcji dla danej osoby/podmiotu składającego zapis.

Wzywający ustanowił zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego prowadzonym przez BM PKO BP. Żaden spośród podmiotów dominujących lub zależnych Wzywającego nie zamierza nabyć żadnych Akcji Spółki w Wezwaniu. Zwraca się uwagę, że Akcje będą nabyte, o ile zostanie spełniony warunek wskazany w pkt 6 Wezwania. Podmiotem nabywającym wszystkie Akcje objęte Wezwaniem jest wyłącznie Wzywający.

Spółka jest największym dostawcą usług embedded finance B2B na polskim rynku. Współpracuje z ponad 140 partnerami, dostarczając im m.in. Płatności odroczone dla biznesu (BNPL)[4] w e-commerce czy innowacyjne finansowanie Merchant Cash Advance.

Jest PEF Managers SCSp, spółka komandytowa (société en commandite spéciale) utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B229182. R.l to prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société a responsabilité limitée) utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B221756. Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy Dow Jones Industrial Average Trades w dół 3 z ostatnich 4 dni przed dniem ogłoszenia Wezwania nie był, stroną porozumienia, o których mowa w art. 87 ust. Cena w Wezwaniu jest o ok. 20% wyższa od kursu zamknięcia notowań Akcji na Okaziciela Spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania. W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający, jego podmioty dominujące ani jego podmioty zależne nie nabywały Akcji bezpośrednio ani pośrednio. Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się powyższego warunku.

Wynosi 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną należącą do Pragma Inkaso S.A. Każda Akcja Imienna uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw.

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia. „Cieszy nas, że spółka pozyskała silnego inwestora. Dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Enterprise Investors zamierzamy jeszcze szybciej się rozwijać – zarówno wchodząc na nowe rynki, jak i rozbudowując naszą ofertę tam, gdzie już jesteśmy obecni” – tak transakcję skomentował Paweł Brudnicki, prezes Modular System. Ekoenergetyka jest podmiotem aktywnym w sektorze elektromobilności. Działalność spółki skupia się w obszarze projektowania, dostawy i obsługi infrastruktury, przede wszystkim stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz świadczenia usługi ładowania dla odbiorców zewnętrznych.

Przedmiot działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej funduszy jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu. Zamiar koncentracji, będący przedmiotem zgłoszenia, polega na przejęciu wspólnej kontroli przez Polish Enterprise Funds SCA („PEF”) nad spółką Bisar S.A. I pośrednio nad jej spółkami zależnymi, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

We współpracy z zarządami podnosimy standardy naszych spółek portfelowych w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi i zasadami etyki biznesowej. Jednocześnie redukujemy niekorzystny wpływ firm na środowisko oraz sprawiamy, że oddziałują one pozytywnie na swoje otoczenie biznesowe i społeczne. W sukces każdej ze spółek angażujemy wszystkie dostępne zasoby. Wspólnie z zarządami firm z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy najbardziej utalentowaną kadrę kierowniczą.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *